Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) thỉnh thoảng nhận được các khiếu nại về thông tin bị cho là giả dối được phát trên TV hay radio. FCC xem xét tất cả các khiếu nại để xác định vi phạm có thể xảy ra đối với các quy tắc của mình, những điều mà phạm vi khá là hạn hẹp.

Phát sóng thông tin giả dối gây ra 'tác hại công cộng' đáng kể

FCC nghiêm cấm việc phát sóng thông tin giả dối về một tội ác hay một thảm họa nếu người phát sóng biết thông tin là giả dối và sẽ gây ra "tác hại công cộng" đáng kể nếu được phát đi.

Các quy tắc FCC cụ thể nói rằng "tác hại công cộng: phải bắt đầu ngay lập tức và gây ra thiệt hại trực tiếp và thực sự đến tài sản hay sức khỏe hay sự an toàn của cộng đồng chung; hoặc làm trệch hướng các cơ quan thực thi pháp luật hay cơ quan y tế công cộng hay cơ quan an toàn công cộng khỏi nhiệm vụ của họ".

Các đài phát sóng có thể phát tuyên bố từ chối trách nhiệm biểu thị rõ ràng chương trình là hư cấu để tránh vi phạm các quy tắc FCC về tác hại công cộng.

Phát sóng nội dung giả dối trong chương trình tin tức

FCC bị pháp luật nghiêm cấm tham gia việc kiểm duyệt hay xâm phạm vào các quyền của báo chí trong Tu Chính Án Thứ Nhất. Tuy nhiên, vẫn sẽ là bất hợp pháp nếu các đài phát sóng cố tình bóp méo tin tức, và FCC có thể hành động dựa trên các khiếu nại nếu có tài liệu chứng cứ cho các hành vi như thế từ những người có kiến thức cá nhân trực tiếp. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem hướng dẫn người tiêu dùng của chúng tôi, Các Khiếu Nại Về Phát Sóng Báo Chí.

 

Date Last Updated/Reviewed: 
Wednesday, January 17, 2018